Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Nationale Hypotheek, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder Familie Advies.

Inleiding

Via haar website biedt Nationale Hypotheek aan belangstellenden (hierna: aanvrager) een gratis consultatiegesprek aan strekkende tot het geven van een hypotheekadvies/hypotheekaanbieding door een derde, zijnde een hypotheekadviseur/aanbieder (hierna:adviseur).

Artikel 1 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Nationale Hypotheek.

1.2 Met het aangaan van een consultatie-afspraak met aanvaardt de aanvrager de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Geldigheid van de algemene voorwaarden

2.1 In het geval dat enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

2.2 Van deze algemene voorwaarden kan slechts door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen Nationale Hypotheek en de aanvrager worden afgeweken. In dat geval blijven naast de overeengekomen afwijking de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst.

3.1 Nationale Hypotheek maakt een afspraak met de aanvrager voor een (gratis) gesprek met een adviseur en is uitsluitend voor het maken van die afspraak verantwoordelijk.

3.2 Indien de aanvrager met de adviseur tot een overeenkomst komt, zijn de algemene voorwaarden (en betalingsvoorwaarden) van de adviseur op die overeenkomst van toepassing en niet de onderhavige algemene voorwaarden.

3.3 Eventuele klachten over het adviesgesprek dienen aan de adviseur zelf te worden gericht en niet aan Nationale Hypotheek.

Artikel 4 Aansprakelijkheid.

Nationale Hypotheek is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de inhoud van het hypotheekadvies/aanbieding van de adviseur.

Nationale Hypotheek heeft geen AFM vergunning en zal daarom niet bemiddelen en adviseren. Deze taak ligt bij de aangesloten adviseurs.

Artikel 5 Geheimhouding en Privacybescherming.

5.1 Nationale Hypotheek staat er voor in dat gegevens van de aanvrager niet met derden (buiten de adviseur en buiten Bouwsector Nederland) worden gedeeld noch openbaar gemaakt en dat deze gegevens met grote zorg en volgens de geldende privacyregels verwerkt en bewaard worden.

5.2 Bouwsector Nederland ontvangt uw e-mailadres bij uw inschrijving op de nieuwsbrief. U kunt na inschrijving van de nieuwsbrief op Nationale Hypotheek ook nieuwsbrieven ontvangen van Bouwsector Nederland.

5.3 Er zullen door Nationale Hypotheek niet meer gegevens van de aanvrager worden verwerkt en bewaard dan strikt noodzakelijk is voor uitvoering van de afspraak.

5.4 Nationale Hypotheek verwerkt persoonsgegevens indien dat noodzakelijk is voor uitvoering van de opdracht. Deze informatie is door de aanvrager zelf aan Nationale Hypotheek verstrekt of ontleend aan openbare bronnen, zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Grondslag voor verwerking is toestemming van de betrokkene (artikel 6, eerste lid, onder a, van de AVG).

5.5 Wanneer Nationale Hypotheek persoonsgegevens verwerkt, zal zij de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften hieromtrent, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

5.6 De aanvrager heeft het recht de door Nationale Hypotheek bewaarde persoonsgegevens in te zien, aan te passen en te verwijderen. Eerder gegeven toestemming voor verwerking en bewaring mag de door de aanvrager worden ingetrokken. Klachten mogen worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

5.7 Eventuele datalekken zullen door direct aan de Autoriteit Persoonsgegevens worden gemeld en gedocumenteerd.

5.8 E-Commerce bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor zij de gegevens verwerk en neemt daarbij ook de wettelijke bewaartermijn in acht.

Artikel 6 Toepasselijk recht en toepasselijke rechter.

De rechtsverhouding tussen de aanvrager en Nationale Hypotheek is onderworpen aan Nederlands recht.

Hoe werkt Nationale Hypotheek?

Stap 1: Aanmelden

Via het contactformulier kunt u zich opgeven voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek. Heeft u nog vragen? U mag ons altijd mailen via info@geerth10.sg-host.com

Stap 2: Het adviesgesprek

Onze adviseur brengt uw mogelijkheden in kaart. Deze bevindingen stuurt hij of zij in een op maat gemaakt adviesrapport naar uw e-mailadres.

Stap 3: Bedenktijd

Na het eerste gesprek met onze adviseur krijgt u alle tijd om na te denken over ons voorstel. Heeft u nog aanvullende vragen? Geen probleem.

Stap 4: Bemiddeling

Bij akkoord gaat onze adviseur voor u aan de slag om uw aanvraag in orde te maken. Onze adviseur helpt u in iedere stap van het proces.

Aanmelden GRATIS adviesgesprek
Aanmelden GRATIS adviesgesprek

Hoe werkt Nationale Hypotheek?

Stap 1: Aanmelden

Via het contactformulier kunt u zich opgeven voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek. Heeft u nog vragen? U mag ons altijd mailen via info@geerth10.sg-host.com

Stap 2: Het adviesgesprek

Onze adviseur brengt uw mogelijkheden in kaart. Deze bevindingen stuurt hij of zij in een op maat gemaakt adviesrapport naar uw e-mailadres.

Stap 3: Bedenktijd

Na het eerste gesprek met onze adviseur krijgt u alle tijd om na te denken over ons voorstel. Heeft u nog aanvullende vragen? Geen probleem.

Stap 4: Bemiddeling

Bij akkoord gaat onze adviseur voor u aan de slag om uw aanvraag in orde te maken. Onze adviseur helpt u in iedere stap van het proces.

Aanmelden GRATIS adviesgesprek
Aanmelden GRATIS adviesgesprek

Gratis advies

Nationale Hypotheek werkt al meer dan 20 jaar met de beste adviseurs.

Ontvang gratis en vrijblijvend advies van één van onze hypotheekadviseurs bij u in de buurt. Heeft u nog vragen? U kunt ons altijd contacten of vraag hier een adviesgesprek aan.